yosemoji
Typo Wall

Typography by Ukon Tachibana.
Hanashi Tsuka at Honpohji
Taito, Tokyo in 1941

広告